Privacy Verklaring

Privacyverklaring van Praktijk Gewichtig - mei 2018

Praktijk Gewichtig gevestigd aan de Boelewijk 10, 9367 TP De Wilp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.    Website: www.praktijkgewichtg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk Gewichtig verwerkt persoonsgegevens doordat u  gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Vragen betreffende gezondheid, Gewichtsgegevens, Medische informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

de facturatie, voedingsvoorlichting, verzenden van de Nieuwsbrief, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Praktijk Gewichtig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen: Google, Google Analyticus, Word, Exel, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Pinterest. Deze programma's worden gebruikt in het belang van de cliënt en zijn er geen verwachte gevolgen voor betrokkene.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren:

Praktijk Gewichtig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen. Persoonsgegevens > Bewaartermijn van 7 jaar > Reden: als u later nog weer hulp nodig heeft, kan ik eerder verstrekte informatie gebruiken.

Delen van Persoonsgegevens met derden:

Persoonsgegevens > Praktijk Gewichtig verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting > voor de Belastingsdient geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Op de website van praktijk Gewichtig worden algemenebezoekergegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Praktijk Gewichtig gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverklaring in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Gewichtig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de  persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegegevens sturen naar: info@praktijkgewichtig.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot  inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie een pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Gewichtig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoreiteitpersoongegevens.nl/nl/cact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Praktijk Gewichtig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn van misbruik, neem dan contact op met info@praktijkgewichtig.nl

 

 


Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld mij af
Praktijk Gewichtig Boelewijk 10 9367TP De Wilp

Heeft u last van overgewicht?

Door uw lengte en gewicht in te vullen berekend u uw BMI. Let op: Dit werkt alleen als je ouder dan 18 jaar bent.